צוואות ויפוי כח מתמשך

צוואה ויפוי כח מתמשך

הר תכנון פרישה השקעות וביטוחים
חותרת ליצור מצב של וודאות בכל התוכניות הפנסיוניות מוצרי ההשקעה והביטוחים השונים זאת על מנת שמקבל השירות ישלוט בכספים עבורם השקיע עמל רב במהלך החיים.
לכל אדם ישנם רצונות שונים בהעדפותיו לגבי הורשת התוכניות והחסכונות השונים לאחר פטירתו
לצורך כך חשוב לעשות צוואה בטרם עת.
יתכנו מצבים בעיקר עקב הידרדרות  במצב הבריאות,  שימנעו מהאדם לשלוט ברצונותיו השונים הבריאותיים והרכושים. על כך ניתן להגן דרך עריכת יפוי כח מתמשך.  
כחלק מראיה כוללת ושליטה של הלקוח בתהליך "בהר תכנון פרישה השקעות וביטוחים", קיימת אפשרות לטפל בנושא צוואה וייפוי כח מתמשך מול עורכי דין בעלי התמחות ספציפית בנושא הנמצאים בשיתוף פעולה איתנו וזאת במחירים הוגנים.  
לפרטים נוספים אנא מלא פרטיך ונחזור אליך בהקדם

להלן מספר נקודות עיקריות על צוואות ויפוי כח מתמשך

צוואה- 
מהי צוואה – צוואה היא מסמך שאדם עורך בחייו ובו הוא קובע מי יהיו יורשיו וכיצד יחולקו רכושו ונכסיו בין היורשים.
את הצוואה יש לערוך על פי החלופות המופיעות בחוק הירושה בכדי שתהיה תקפה.

במקרה של יורשים על פי צוואה, יהיו יורשיו של המנוח רק אלו המצוינים בצוואה.
במקרה שלא נרשמה צוואה יהיו היורשים  על פי דין כלומר לפי חוק הירושה.

כל אדם יכול לערוך צוואה למעט קטין, פסול דין, ומי שאינו יכול להבין את המשמעות של הצוואה.

חוק הירושה מגדיר 4 דרכים/אלטרנטיבות לעריכת צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

צוואה בכתב יד – סעיף 19 לחוק הירושה. צוואה שנכתבה בכתב ידו של המצווה. על מנת שצוואה בכתב יד תהיה תקפה
צריך שכל הצוואה תיכתב ע”י המצווה ובכתב ידו בלבד, מתחילתה ועד סופה.
בנוסף, צריך המצווה להוסיף את תאריך עריכת הצוואה בכתב ידו וגם את חתימתו על הצוואה.
אם אחד המרכיבים האלו לא יתקיים, לא יהיה תוקף לצוואה, למעט מקרים חריגים.

צוואה בעדים – סעיף 20 לחוק הירושה. צוואה בעדים היא צוואה שנערכה ע”י המצווה במעמד שני אנשים שמהווים עדים.
תפקיד העדים הוא לוודא ולאשר כי המצווה חתם על צוואתו מרצונו החופשי וכי חתימתו על הצוואה נעשתה בפניהם.
אסור לאדם שייהנה מהצוואה (מקבל חלק בצוואה) לשמש כעד, וזאת מחשש להשפעה בלתי הוגנת.

צוואה בפני רשות – צוואה בפני רשות היא צוואה הנעשית מול שופט, רשם בית המשפט, הרשם לענייני ירושה,ראש רשות מקומית, חבר בית דין דתי או נוטריון – סעיף 22 לחוק הירושה.

צוואה בעל פה – צוואה בה אומר המצווה את תוכן צוואתו בפני הרשות, ומצהיר כי זו צוואתו. איש הרשות כותב את תוכן הצוואה ומאשר על גבי הצוואה את הצהרת המצווה. עשיית צוואה בפני רשות יכולה להיעשות רק ע”י המצווה עצמו ולא ע”י אדם אחר מטעמו.

צוואה בעל פה – סעיף 23 לחוק הירושה. נקראת גם צוואה שכיב מרע והיא נאמרת בעל פה ע”י המצווה העומד למות, בנוכחות שני עדים ובלי כל מסמך כתוב. יש לשים לב כי ישנה דרישה שהמצווה הינו במצב של גסיסה, או עומד למות או רואה את עצמו כעומד לפני מוות.
צוואה בעל פה/שכיב מרע צריכה להיעשות בפני שני עדים, ואלו צריכים לערוך זיכרון דברים מוקדם ככל האפשר ולהפקיד

את הצוואה יש להפקיד  אצל הרשם לענייני ירושה, גם כן, מוקדם ככל האפשר.
לפרטים נוספים….


יפוי כח מתמשך  

יפוי כוח מתמשך זהו מסמך משפטי, לפיו, אדם בריא, יכול לבחור ולמנות (את מי שהוא סומך עליו שיטפל בו בהמשך חייו, כאשר מצבו הבריאותי ישתנה לרעה, בעניינים אישיים, רפואיים ורכושיים

כל אדם מעל גיל 18 רשאי למנות לעצמו מיופה כוח, שיוכל בעתיד לקבל עבורו החלטות אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו.

במסגרת ייפוי הכוח יכול אותו אדם לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג ואילו החלטות לקבל והוא יכול גם להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות.

ייפוי הכוח יהיה בתוקף רק אם ייערך בהתאם לרגולציה וע"י בעל אכשרה מוסמך בתחום.

ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח. ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול. ניתן וכדאי לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

מיופה הכוח חייב להסכים למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח.

כל אדם המעוניין לקבוע מראש מי יקבל בשמו החלטות בעתיד או אלו החלטות יתקבלו בשמו בעתיד כשלא יוכל לקבלן בעצמו

הזכאות לאפשר לאדם למנות מי יקבל בשמו החלטות בעתיד, מותנית בכך שאותו אדם מבין מה המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מה מטרותיו ומה תוצאותיו.

בייפוי הכוח יפרט האדם באיזה עניין מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו, עניינים רכושיים, עניינים אישיים לא כולל עניינים רפואיים, ועניינים רפואיים.

ניתן לכלול הנחיות מקדימות לזמן שייפוי הכוח ייכנס לתוקף ולעניין פקיעתו.

אדם רשאי לקבוע בייפוי הכוח הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח, לרבות מועד פקיעתו, אפילו אם לא הופעל עדיין.

האדם הממנה רשאי לציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר (שמכונה "אדם מיודע"), שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח, והוא רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.

לא ניתן לבחור לדיווח כזה אדם שהוא קרוב משפחה של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב משפחה של האדם הממנה.

"אדם מיודע" רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המנויים בייפוי הכוח.

יש פעולות שחייבות להיכלל במפורש בייפוי הכוח המתמשך, יש פעולות שאפילו אם יוזכרו יחייבו אישור בית משפט כדי לממשן, ויש פעולות שגם אם יוזכרו בייפוי הכוח לא ניתן יהיה לממשן.

לפרטים נוספים

שיתוף:

דילוג לתוכן